home / fosfaat-_productierechten / fosfaatrechten

De Nederlandse veehouderij heeft in 2015 veel meer fosfaat geproduceerd dan toegestaan op basis van Europese afspraken. De grootste toename komt van de melkveehouderij. Daarom treedt per 1 januari 2018 een stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking.

Doel van het fosfaatrechtenstelsel

Het doel van het fosfaatrechtenstelsel voor melkvee is dat de productie van fosfaat onder het fosfaatplafond komt en blijft. Het stelsel richt zich uitsluitend op bedrijven met melkvee (diercategorie 100, 101 en 102) omdat de melkveehouderij door het schrappen van het melkquotum sterk is gegroeid. Hierdoor werd het productieplafond voor fosfaat overschreden.

Wat zijn fosfaatrechten?

Fosfaatrechten worden uitgedrukt in kilogrammen fosfaat: 1 recht is 1 kilogram fosfaat. Het aantal geregistreerde fosfaatrechten geeft aan hoeveel dierlijke mest met melkvee geproduceerd mag worden op een bedrijf in 1 kalenderjaar.
Heeft u op 2 juli 2015 melkvee gehouden? En heeft u op het moment dat het stelsel van kracht is een landbouwbedrijf?  Dan kunt u fosfaatrechten krijgen. Deze rechten worden toegekend aan degene die de dieren feitelijk heeft gehouden. Onder Berekenen fosfaatrechten leest u meer over de manier waarop wij uw fosfaatrechten gaan berekenen.

Voor welke dieren zijn fosfaatrechten nodig?

Niet voor alle runderen heeft u fosfaatrechten nodig. Hier leest u voor welke categorieën u wel of geen fosfaatrechten nodig heeft.

U heeft fosfaatrechten nodig voor:
 • Melk- en kalfkoeien: dit zijn koeien (bos taurus) die tenminste eenmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden, met inbegrip van koeien die drooggezet zijn (cat. 100).
 • Koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken (cat.100).
 • Jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij, en vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij tot 1 jaar (cat.101).
 • Jongvee ouder dan 1 jaar: dit zijn alle runderen van 1 jaar en ouder, inclusief overig vleesvee, maar met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren (cat.102).
Onder jongvee (cat. 101 en 102) vallen bijvoorbeeld de volgende dieren:
 • Vrouwelijk jongvee jonger dan een jaar voor de melkveehouderij.
 • Mannelijk jongvee jonger dan een jaar voor de melkveehouderij.
 • Vrouwelijk jongvee voor de vleesveehouderij tot 1 jaar.
 • Vrouwelijke kalveren van weide- en zoogkoeien die gehouden worden als jongvee voor de vleesveehouderij.
 • Vrouwelijk en mannelijk jongvee ouder dan een jaar voor de melkveehouderij.
 • Overig vleesvee*, met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren.
* Pinken die op 2 juli 2015 ouder dan 2 jaar waren en waarbij tijdens de beoordeling van de reactie op de referentiegegevens blijkt dat het dier heeft afgekalfd, tellen mee bij de vaststelling van fosfaatrechten.
 

Let op: Heeft u een landbouwbedrijf en houdt u bedrijfsmatig één van bovenstaande categorieën melkvee op uw bedrijf? Dan heeft u voor het houden van die dieren fosfaatrechten nodig, ook al houdt u slechts enkele dieren.

U heeft geen fosfaatrechten nodig voor:
 • Weide en zoogkoeien: dit zijn koeien die ten minste eenmaal hebben gekalfd en geen melkkoe of kalfkoe zijn (cat. 120).
 • Witvleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (cat. 112).
 • Startkalveren voor rosévlees of roodvlees (cat. 115).
 • Rosevleeskalveren van ca. 3 maanden tot ca. 8 maanden (cat. 116).
 • Rosevleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (cat. 117).
 • Roodvleesstieren van ca. 3 maanden tot de slacht, dit is inclusief ossen en vrouwelijke dieren die op deze wijze worden gemest (cat. 122).
 • Fokstieren: dit zijn stieren van 1 jaar en ouder (cat. 104).

Deze dieren vallen immers niet onder de diercategorieën 100, 101 of 102.
Houdt u hobbymatig rundvee? Dit is toegestaan zolang de totale productie van uw mest door melkvee (categorie 100, 101, 102) overeenkomt met een jaarlijkse productie van 100 kilogram fosfaat in een kalenderjaar.

Uw gegevens bekijken en wijzigen

Landbouwbedrijven, die mogelijk recht hebben op fosfaatrechten, hebben in augustus 2016 een brief van onhet RVO ontvangen. In deze brief stonden gegevens ter controlere die van belang zijn voor de vaststelling van de fosfaatrechten. Tot en met 31 mei 2017 had u de mogelijkheid om uw gegevens te wijzigen. Sinds1 juni 2017 kunt u alleen nog uw gegevens raadplegen via mijn.rvo.nl.

Waarmee kunnen wij u helpen:

Indien U voornemens bent in deze markt iets te ondernemen kunt u hiervoor vrijblijvend met ons contact op te nemen, zodat wij u over de ontwikkeling in deze problematiek op de hoogte kunnen houden. Wellicht kunnen wij u een passend voorstel doen om uw fostaatrechten uit te breiden of te verkopen.

 

Bel of mail voor meer informatie, of de mogelijkheden om uw fosfaatrechten uit te breiden met Piet:

T: 0227 544944 

M: 0653 913666

E: info@pietschipper.nl 

 

 

 

Het stuur naar resultaat!
Sitemap | Disclaimer | Endless Webdesign Piet Schipper nieuws feed

Piet Schipper bemiddeling

| Opperdoezerpad 6
| 1671 NB Medemblik
|
| Tel: 0227-544 944
| Fax: 0227 543731
| GSM: 0653-913 666